SAVAREZ GAMBE SNAREN

  • Echte darm snaar
  • Voor sopraan gamba. Mensuur 360 mm
  • Spanning ca. 4,8kp
  • D1+A2+E3+C4 darm geolied. G5+D6+A7 darm kern, verzilverd omwonden
  • Geleverde snaar is 120 cm lang, daarvan kunnen gemakkelijk 2 snaren gemaakt worden
  • D = 0,55mm/0,0216"
  • A = 0,74mm/0,0291"
  • E = 0,94mm/0,0370"
Art.-No. Description RRP
645.301 D1 Darm BRH55 11.50 EUR
645.302 A2 Darm BRH74 13.30 EUR
645.303 E3 Darm BRH94 16.30 EUR
645.304 C4 Verz. omwonden BFA162 19.00 EUR
645.305 G5 Verz. omwonden BFA282 27.70 EUR
645.306 D6 Verz. omwonden BFA482 36.80 EUR
645.307 Set 125.00 EUR

All prices incl. VAT

You might also be interested in:

©2021 GEWAMUSIC